Chính sách bảo hành

 • Bảo hành theo chính sách bảo hành của hãng.
 • Tất cả các sản phẩm được TCC kèm phiếu xuất, trên phiếu xuât có ghi dõ số phếu xuât, Nhân viên ra đơn, Ngày giờ ra đơn, và có đính kèm seri với các sp có sẵn seri từ hãng.
   • + Theo Pần mềm  của TCC sẽ tra cứu được seri kèm phiếu xuât ra chi tết ngay giờ nhap xuất sản phẩm
   • + Quý khách hàng có thể luu lại phếu xuât để có thể kết hợp cùng bộ phận BH của TCC. để truy xuât thời gian BH của sp.
   • + TCC sẽ ko luu phiê xuât. thông tin sẽ dc phần mềm của TCC lưu lại.
   • + với các sp ko kèm seri TCC vân dán tem bh bình thường.